На шаг назадВернуться в справочникНа главную
Материалы
Сталь конструкционная - все маркиСталь конструкционная углеродистая качественная
 • 05кп
 • 08
 • 08кп
 • 08пс
 • 08Фкп
 • 08Ю
 • 10
 • 10кп
 • 10пс
 • 11кп
 • 12к
 • 15
 • 15К
 • 15кп
 • 15пс
 • 16К
 • 18К
 • 18кп
 • 20
 • 20К
 • 20кп
 • 20пс
 • 22К
 • 25
 • 30
 • 35
 • 40
 • 45
 • 50
 • 55
 • 58
 • 60
 • ОсВ
 •      
  Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества
 • ВСт2кп
 • ВСт2пс
 • ВСт2сп
 • ВСт3Гпс
 • ВСт3кп
 • ВСт3пс
 • ВСт3сп
 • ВСт4кп
 • ВСт4пс
 • ВСт5пс
 • ВСт5сп
 • ВСт6пс
 • ВСт6сп
 • Ст0
 • Ст1
 • Ст1кп
 • Ст1пс
 • Ст1сп
 • Ст2кп
 • Ст2пс
 • Ст2сп
 • Ст3Гпс
 • Ст3Гсп
 • Ст3кп
 • Ст3пс
 • Ст3сп
 • Ст4кп
 • Ст4пс
 • Ст4сп
 • Ст5Гпс
 • Ст5пс
 • Ст5сп
 • Ст6пс
 • Ст6сп
 •    
  Сталь конструкционная легированная
 • 10Г2
 • 10Х2М
 • 12Г2
 • 12Х2Н4А
 • 12ХН
 • 12ХН2
 • 12ХН2А
 • 12ХН3А
 • 14Х2ГМР
 • 14Х2Н3МА
 • 14ХГН
 • 15Г
 • 15Н2М
 • 15Х
 • 15ХА
 • 15ХГН2ТА
 • 15ХФ
 • 16Г2
 • 16ХСН
 • 18Х2Н4ВА
 • 18Х2Н4МА
 • 18ХГ
 • 18ХГТ
 • 19ХГН
 • 20Г
 • 20Г2
 • 20Н2М
 • 20Х
 • 20Х2Н4А
 • 20ХГНМ
 • 20ХГНР
 • 20ХГНТР
 • 20ХГР
 • 20ХГСА
 • 20ХМ
 • 20ХН
 • 20ХН2М
 • 20ХН3А
 • 20ХН4ФА
 • 20ХНР
 • 20ХФ
 • 25Г
 • 25Х2ГНТА
 • 25Х2Н4МА
 • 25ХГМ
 • 25ХГНМТ
 • 25ХГСА
 • 25ХГТ
 • 27ХГР
 • 30Г
 • 30Г2
 • 30Х
 • 30Х3МФ
 • 30ХГС
 • 30ХГСА
 • 30ХГСН2А
 • 30ХГТ
 • 30ХН2МА
 • 30ХН2МФА
 • 30ХН3А
 • 30ХН3М2ФА
 • 30ХРА
 • 33ХС
 • 34ХН1М
 • 34ХН1МА
 • 34ХН3М
 • 34ХН3МА
 • 35Г
 • 35Г2
 • 35Х
 • 35ХГ2
 • 35ХГН2
 • 35ХГСА
 • 35ХГФ
 • 35ХН1М2ФА
 • 36Х2Н2МФА
 • 38Х2Н2МА
 • 38Х2Н3М
 • 38Х2НМ
 • 38Х2НМФ
 • 38Х2Ю
 • 38ХА
 • 38ХГМ
 • 38ХГН
 • 38ХГНМ
 • 38ХМ
 • 38ХМА
 • 38ХН3МА
 • 38ХН3МФА
 • 38ХС
 • 40Г
 • 40Г2
 • 40ГР
 • 40Х
 • 40Х2Н2МА
 • 40ХГНМ
 • 40ХГТР
 • 40ХМФА
 • 40ХН
 • 40ХН2МА
 • 40ХС
 • 40ХСН2МА
 • 40ХФА
 • 45Г
 • 45Г2
 • 45Х
 • 45ХН
 • 45ХН2МФА
 • 47ГТ
 • 50Г
 • 50Г2
 • 50Х
 • 50ХН
 •      
  Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций
 • 06Г2СЮ
 • 06ХГСЮ
 • 08Г2С
 • 09Г2
 • 09Г2Д
 • 09Г2С
 • 09Г2СД
 • 10Г2Б
 • 10Г2БД
 • 10Г2С1
 • 10Г2С1Д
 • 10ГС2
 • 10ГТ
 • 10ХГСН1Д
 • 10ХНДП
 • 10ХСНД
 • 12Г2Б
 • 12Г2СМФ
 • 12ГН2МФАЮ
 • 12ГС
 • 12ХГН2МФБАЮ
 • 14Г2
 • 14Г2АФ
 • 14Г2АФД
 • 14ХГС
 • 15Г2АФД
 • 15Г2АФДпс
 • 15Г2СФ
 • 15Г2СФД
 • 15ГС
 • 15ГФ
 • 15ГФД
 • 15ХСНД
 • 16Г2АФ
 • 16Г2АФД
 • 16ГС
 • 16Д
 • 17Г1С
 • 17ГС
 • 18Г2АФ
 • 18Г2АФД
 • 18Г2АФДпс
 • 18Г2АФпс
 • 18Г2С
 • 1х2м1
 • 20ГС
 • 20ГС2
 • 20Х2Г2СР
 • 20ХГ2Т
 • 20ХГ2Ц
 • 20ХГС2
 • 22Х2Г2АЮ
 • 22Х2Г2Р
 • 23Х2Г2Т
 • 23Х2Г2Ц
 • 25Г2С
 • 25ГС
 • 25С2Р
 • 28С
 • 30ХС2
 • 32Г2Рпс
 • 35ГС
 • 6Г2АФ
 • 80С
 • Сталь конструкционная криогенная
 • 03Х13Н9Д2ТМ
 • 03Х17Н14М3
 • 03Х19Г10Н7М2
 • 03Х20Н16АГ6
 • 07Х21Г7АН5
 • 0Н6
 • 0Н6А
 • 0Н9
 • 0Н9А
 • 10Х14Г14Н4Т
 • 12Х18Н10Т
 •  
  Сталь конструкционная подшипниковая
 • 11Х18М-ШД
 • 8Х4В9Ф2-Ш
 • ШХ15
 • ШХ15СГ
 • ШХ20СГ
 • ШХ4
 •    
  Сталь конструкционная рессорно-пружинная
 • 50ХГ
 • 50ХГА
 • 50ХГФА
 • 50ХСА
 • 50ХФА
 • 51ХФА
 • 55С2
 • 55С2А
 • 55С2ГФ
 • 55ХГР
 • 60Г
 • 60С2
 • 60С2А
 • 60С2Г
 • 60С2Н2А
 • 60С2ХА
 • 60С2ХФА
 • 65
 • 65Г
 • 65ГА
 • 65С2ВА
 • 68А
 • 68ГА
 • 70
 • 70Г
 • 70С2ХА
 • 70С3А
 • 75
 • 80
 • 85
 •    
  Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости
 • А11
 • А12
 • А20
 • А30
 • А35
 • А35Е
 • А40Г
 • А40ХЕ
 • А45Е
 • АС11
 • АС12ХН
 • АС14
 • АС14ХГН
 • АС19ХГН
 • АС20ХГНМ
 • АС30ХМ
 • АС35Г2
 • АС38ХГМ
 • АС40
 • АС40ХГНМ
 • АС45Г2
 • АСЦ30ХМ
 • АЦ20ХГНМ
 •  
  Сталь конструкционная высокопрочная высоколегированная
 • Н12К12М10ТЮ
 • Н12К12М7В7
 • Н12К15М10
 • Н12К16М12
 • Н12К8М3Г2
 • Н12К8М4Г2
 • Н13К15М10
 • Н13К16М10
 • Н15К9М5ТЮ
 • Н16К11М3Т2
 • Н16К15В9М2
 • Н16К4М5Т2Ю
 • Н17К10М2В10Т
 • Н17К11М4Т2Ю
 • Н17К12М5Т
 • Н18К12М3Т2
 • Н18К12М4Т2
 • Н18К14М5Т
 • Н18К3М4Т
 • Н18К4М7ТС
 • Н18К7М5Т
 • Н18К8М3Т
 • Н18К8М5Т
 • Н18К9М5Т
 • Н18Ф6М3
 • Н18Ф6М6
 • Н8К18М14
 •  


  Источник: http://www.splav-kharkov.com/

  Акрос Сталь